Kontakt Dodaj do ulubionych
Producent rur Rury
Strona główna
Ogłoszenia Ogłoszenia


PLAN POŁACZENIA Z ALCHEMIA S.A. 20-12-2018
Zarząd informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. uzgodnił oraz podpisał Plan Połączenia z Alchemia S.A. Plan został uzgodniony i podpisany pomiędzy Alchemia S.A jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi (Huta Batory Sp. z o.o., Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz Rurexpol Sp. z o.o.)

Połączenie nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Alchemia S.A, w drodze sukcesji uniwersalnej.

2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.PLAN POŁĄCZENIAPlan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej (http://alchemiasa.pl/ w zakładce „Inwestorzy”) oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych.

Ponadto Plan Połączenia został opublikowany w Systemie ESPI przez Alchemia S.A. jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
Więcej >>>


POŁĄCZENIE Z ALCHEMIA S.A. 07-02-2019
Zarząd informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”) postanowiło dokonać połączenia spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oraz wyraziło zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 r., który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądu właściwego według siedziby Spółki Przejmującej i z tym dniem Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
Więcej >>>| Strona główna | O firmie | Władze spółki | Certyfikaty | Dane spółki | Lokalizacja | Kontakt | Oferta | Ogłoszenia |

© 2005 Copyright by FPHU Delta