Kontakt Dodaj do ulubionych
Producent rur Rury
Strona główna
Ogłoszenia Ogłoszenia


POŁĄCZENIE Z ALCHEMIA S.A. 07-02-2019
Zarząd informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”) postanowiło dokonać połączenia spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oraz wyraziło zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 r., który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądu właściwego według siedziby Spółki Przejmującej i z tym dniem Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
Powrót





| Strona główna | O firmie | Władze spółki | Certyfikaty | Dane spółki | Lokalizacja | Kontakt | Oferta | Ogłoszenia |

© 2005 Copyright by FPHU Delta